مدرسه طبیعت دماوند

یادگیری براساس تجربه خودانگیخته در بستر طبیعـت

مدرسه طبیعت دماوند دریک نگاه

مدرسه طبیعت دماوند، با پیگیری ایده های بنیانگزاران آموزش پیشرودر ایران وجهان، درپی ایجاد بستری برای تجربه و تعامل آزادانه بین کودک و طبیعت میباشد. دراین راستا طبیعت به مثابه ابزاریست که کشف و شهود و پرورش خلاقیت را در کودکانمان به ارمغان میاورد.  کودکان با کمک تسهیلگران به تعامل آزادانه و نشاط آور در بستر طبیعت و پرورش مهارتهایی می پردازند که در زندگی شهری و رقابتی امروز کمتر به آنها توجه میشود۰

مدرسه در آینه تصویر

بازی روش تدریسی است که طبیعت برای آموزش روش حل مسئله،کنترل وتعدیل هیجانات وعواطف، درک زاویه دید متفاوت به کودک در نظر گرفته است. وقتی از یادگیری این نکات حرف می زنیم،هیچ جایگزین دیگری برای بازی وجود ندارد
Peter Gray
psychologist and research professor

جاده فیروزکوه، ۲ کیلومتر بعد از گیلاوند،جاده وادان-کیلان، بعد از شهرک صنعتی، جنب روستای محمودیه، خیابان بلوط، یک کیلومتر داخل جاده سفیدخانی

021-22732123
09121399031
09122506517