تصاویر زیر پاسخ عزیزان مدرسه طبیعت دماوند به فراخوان ما برای ارسال عکس و برگزاری نمایشگاه در
.مدرسه با محوریت آدم برفی های ساخته شده توسط خودشان است، دست مریزاد. شایان ذکر است که این رویداد در زمستان ۱۳۹۶ برگزار شد۰

Categories: Uncategorized

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *