کن رابینسون، متخصص برجسته و شناخته شده علوم آموزشی می باشد. ویدیوی زیر که بر مبنای نظرات او ساخته شده، لزوم تغییر و تحولات ساختاری در نظام آموزشی کنونی را توضیح میدهد۰
Categories: Uncategorized

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *