در چهار آبان ماه سال ۱۳۶۶ در دانشگاه آزاد شهرستان دماوند، اولین همایش کودک و طبیعت برگزار شد و مدرسه طبیعت دماوند نیز در میان مدعوین برگزاری این نشست بود۰

Categories: Uncategorized

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *