چیزی که کودکان بدان نیاز دارند, برنامه جدید یا بهتر درسی نیست بلکه دسترسی بیشتر و بهتر به جهان واقعی است۰

” جان هالت “

 

Categories: Uncategorized

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *